Privacy Statement

De werkzaamheden van Omrop Fryslân

Stichting Omrop Fryslân is de publieke regionale radio/ en televisiezender in Fryslân.

Stichting Omrop Fryslân exploiteert radio en televisie, de website omropfryslan.nl en mobiele en tablet apps.

Voor het goed functioneren van de verschillende diensten van Stichting Omrop Fryslân is het in sommige gevallen van belang om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

Stichting Omrop Fryslân hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

VOOR WIE GELDT DIT PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement geldt voor bezoekers van de website van Stichting Omrop Fryslân inclusief bijbehorende apps. Daarnaast geldt dit privacy statement voor radioluisteraars en televisiekijkers die contact hebben of meedoen met acties, overige relaties van Stichting Omrop Fryslân en sollicitanten.

DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U GEBRUIKEN

Stichting Omrop Fryslân verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij werken met persoonsgegevens van klanten (c.q. gebruikers), medewerkers en partners.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • ingestuurde foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten en berichten in apps, e-mail, sms;
 • gegevens over uw deelname aan periodieke acties;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website en apps;
 • inbelgegevens;
 • IP-adres – de gegevens worden niet gebruikt ter profilering;
  sollicitatiebrief en cv n.a.v. sollicitatie.


BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Stichting Omrop Fryslân verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens die in de AVG zijn opgenomen zoals gegevens over ras, geloof, van medische aard, politieke voorkeur, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond of een strafrechtelijk verleden tenzij de verwerking van de bedoelde gegevens noodzakelijk is voor het journalistieke doel.

Onze website en/of dienst heeft geen diensten die gericht zijn op websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar (en die daarvoor toestemming hebben van ouders of voogd) en heeft dus niet de intentie hun gegevens te verzamelen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail. Na een positieve beoordeling zullen wij deze gegevens verwijderen.

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Stichting Omrop Fryslân maakt voor de verwerking van persoonsgegeven gebruik van de volgende verwerkingsgrondslagen; uitvoering van een overeenkomst, toestemming, wettelijke plicht en gerechtvaardigd belang. Indien wij uw gegevens ontvangen en verwerken op basis van uw toestemming, dan mag u uw toestemming altijd intrekken. Lees onder het kopje ‘vragen’ hoe u dat kunt doen.

De doeleinden voor onze verwerkingen zijn:

 • het maken van online artikelen, radio-uitzendingen of televisie uitzendingen;
 • het onderhouden van klantrelaties;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame (toestemming);
 • voor contact via het contactformulier bij vragen of opmerkingen (toestemming);
 • voor periodieke acties, zoals prijsvragen, stemmen op uw favoriete muziek, enzovoorts (toestemming);
 • u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • voor het inventariseren van het bereik van Stichting Omrop Fryslân en het aanbod te verbeteren om beter aan te te sluiten bij het publiek via sociale media (gerechtvaardigd belang);
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Stichting Omrop Fryslân analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Stichting Omrop Fryslân verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.


HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

Stichting Omrop Fryslân zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Hoe lang dat precies is, kan in verschillende wetten zijn vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en het doel waarvoor wij gegevens verwerken.

Sollicitatiegegevens worden uiterlijk binnen 1 maand na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Met het oog op een toekomstige passende functie binnen Stichting Omrop Fryslân, kunnen sollicitanten toestemming geven om hun gegevens gedurende 1 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure te bewaren.

DELEN MET ANDEREN

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Stichting Omrop Fryslân deelt uw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op Stichting Omrop Fryslân rust of wanneer u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Omrop Fryslân blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites / apps. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om uw instellingen te behouden zodat het gebruik van onze site wordt vergemakkelijkt. Daarnaast geeft het inzicht in het gebruik van de video en/of audio player. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. Stichting Omrop Fryslân maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profiling.

Voor volledige informatie over het gebruik van cookies door Stichting Omrop Fryslân en om uw cookie-instellingen aan te passen, verwijzen wij u naar onze cookie-informatiepagina.

LINK NAAR ANDERE WEBSITES

Op de website treft u soms links aan naar andere websites. Stichting Omrop Fryslân is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

UW RECHTEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken en heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook een beroep doen op het recht van dataportabiliteit. Ten slotte kunt u de toestemming die u heeft gegeven intrekken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, stellen wij u enkele identificerende vragen. De informatie die u verstrekt dient ter identificatie en zal na afhandeling van uw verzoek worden verwijderd. Lees onder het kopje ‘vragen’ hoe u dat kunt doen.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

BEVEILIGING

Stichting Omrop Fryslân neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Lees onder het kopje ‘vragen’ hoe u dat kunt doen.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Stichting Omrop Fryslân uw persoonlijke gegevens verwerkt.

VRAGEN

Heeft u nog vragen over ons privacy statement, wilt u een verzoek indienen om uw rechten onder de AVG uit te oefenen (bijvoorbeeld: uw persoonsgegevens inzien die wij van u verwerken) of heeft u een klacht over het privacybeleid van Stichting Omrop Fryslân? Stuur dan een e-mail met uw vraag, verzoek of klacht.

Stichting Omrop Fryslân
privacy@omropfryslan.nl
Postbus 7600
8903 JP Leeuwarden

Versie 1.1 (januari 2019)